Slovník cizích slov

cizí výraz český výraz
absolutní naprostý, úplný
absorbovat pohltit
adaptovat přizpůsobit
adekvátní odpovídající, přiměřený
advokát obhájce, právní zástupce
agregát soustrojí, nakupení, shluk
akce činnost, působení
aktivita činnost
akumulace hromadění
aktér herec
aluminium hliník
ambice ctižádost, touha po úspěchu
analýza rozbor
anorganický neživotný
aplikovat uplatnit, používat, přizpůsobovat
asociace sdružení, svaz
atakovat zaútočit, reagovat s
audio zvuk
audit prověrka
automatický samočinný
celebrita slavná osobnost
centrální ústřední
charakter povaha
decodér překladač
defekt poškození, porucha, vada
deformace přetvoření
dehonestovat zvenažovat
demonstrace protestace, předvedení
designovaný jmenovaný
destrukce zničení, zkáza
detekce zjišťování, odhalování, vyhledávání
diferenciovaný odlišný
disipovat rozptylovat
disponovat vlastnit, nakládat
distance vzdálenost
driver ovladač
editovat upravit
efektivita účinnost
eliminace zničení, zneškodnění, odstranění
emitovat uvolňovat
eskortovat dopravovat
expanze rozšíření
experiment pokus
experimentální pokusný, zkušební
exteriér vnějšek
faktor činitel
fáze část, úsek, stupeň
finanční peněžní
firma podnik
flexibilita použitelnost
fluktuace změna
gigantický obří
globální celkový, souhrnný
historie dějiny
horizont obzor
hydrogen vodík
charakteristika popis, vystižení
ilegální nezákonný
imaginární vymyšlený, pomyslný
incident konflikt, srážka
indikace určení
inicializace spuštění, zahájení
instalovat umístit
instrument nástroj
integrace včlenění
integrovat včlenit
interakce vzájemné působení
interesantní zajímavý
interiér vnitřek
interpelace dotaz, žádost o vysvětlení
interpretace podání, vysvětlení
investigativní vyšetřující
kalcium vápník
kapitál jmění, jistina, vklad
kapitální ohromný, veliký, značný
karbon uhlík
karbonizace zuhelnatění
klima podnebí
kombinovat skládat, združovat
kompaktní celistvý, souvislý
kompetence pravomoc
kompetentní oprávněný
kompletní veškerý, úplný
komponenta část, součást, prvek
koncept plán
koncepce pojetí
koncipovat předjímat
kontraindikace vyloučení
korporace sdružení, společnost
komedie veselohra
konstrukce stavba
kontinuální nepřetržitý
kreativní tvůrčí
kritický vážný, osudný, závažný
legální zákonný
limitován omezen
lokalizace umístění
lokální místní, oblastní
majoritní většinový
manažer vedoucí
maximum nejvyšší, největší
menu nabídka
minimum nejnižší, nejmenší
modifikace obměna, úprava, pozměnění
modul část, součást
nominace jmenování
nukleární jaderný
oficiální úřední, veřejný
organický životný
organizace sdružení
organizovat uspořádat
potencionální možný, schopný
primární první, přední, základní
priorita přednost, prvenství
produkovat vyrobit
produktivita výnos, výnosnost
profesionální odborný
progresivní postupný, vzestupný
propagace šíření názorů, uvádění ve známost
realizace uskutečnění, provedení
reálný skutečný, hmotný
regionální krajský
reflektovat vyzářit, odrážet, uvážit
renta výnos
rekodér záznamník
rekonstrukce přestavba
reportér zpravodaj
rolování posouvání
rotovat otáčet
satelitní družicový
scenérie pohled, celkový ráz místa, krajiny
sediment usazenina
segment úseč, úsek, skupina
segmentován rozčleněn, rozdělen
sekundárním druhotným
set sada
signatář účastník
signatura podpis
situován umístěn
situovaný rozkládá se, nachází se
sociální společenský
specifický osobitý, zvláštní, význačný, měrný
stabilizovat ustálit, zpevnit
stabilní pevný, stálý
subtilnější menší
superdimenzované předimenzovaný
superstar slavná osobnost
sympatetický soucitný
syntéza slučování
terestiální pozemní
transfer přenos
transparentní průhledný
transport přenos
unikátní jedinečný
varianta možnost, obměna
video obraz
virtuální neexistující
volume objem, hlasitost
vyprodukovat vyrobit
zombie mátoha
zredukovat omezit
žurnalista novinář